Pozícia výrobcov nealko nápojov a minerálnych vôd k Akčnému plánu pre obehové hospodárstvo

Obaly zohrávajú pri výrobe nápojov dôležitú úlohu, jednak výrobky udržiavajú v potrebnej kvalite, bezpečné, schopné prevozu a praktické pre spotrebiteľov. Použité obaly z nápojov, či sú to PET fľaše, sklenené fľaše alebo plechovky, sú zároveň cenným zdrojom, ktorým by sa nikdy nemalo plytvať.  Princípy cirkulárnej ekonomiky predstavujú pre našu generáciu veľkú príležitosť, mnohé opatrenia už boli prijaté, ako inovácie a zmeny dizajnu obalov, vytváranie a financovanie systémov triedeného zberu, znižovanie množstva použitých surovín pri výrobe nových obalov, stále sú však oblasti, v ktorých sa vieme zlepšiť. Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku preto prijímajú viaceré ambicózne opatrenia, ktorých cieľom je dosiahnuť plnú cirkularitu a podporiť agendu Európskej komisie urýchliť prechod k zelenej ekonomike.

Členovia AVNM majú v nadchádzajúcich rokoch ambíciu postupne:

  • zvýšiť obsah recyklovaného obsahu v nových PET obaloch a dosiahnuť priemer minimálne
    25 % recyklovaného obsahu v obaloch uvedených na slovenský trh do r. 2025
  • pracovať na inováciách, ktoré pomôžu odstraňovať prekážky v nákladovo efektívnej recyklácii a dosiahnuť úplnú recyklovateľnosť alebo kompostovateľnosť jednorazových nápojových obalov do r. 2030.

Viac sa dočítate v našej novej príručke Cirkularita funguje, dajme jej šancu

Twitter