Návrh požiadaviek na opakované použitie nápojových obalov predstavuje existenčnú hrozbu pre výrobcov nápojov a pre existujúce systémy zberu a recyklácie.

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd (AVNM) spoločne s poprednými európskymi asociáciami zastupujúcimi výrobcov nápojov (AIJN – European Fruit Juice Association, The Brewers of Europe, Natural Mineral Waters Europe, UNESDA Soft Drinks Europe) vyjadrujú hlboké znepokojenie nad návrhom zavedenia povinných cieľov, ktoré chce Európska komisia stanoviť pre opakované použitie nápojových obalov.

Vyplýva to z nedávno získaných informácií o pripravovanej revízii európskej smernice  o obaloch a odpadoch z obalov, podľa ktorých Komisia plánuje navrhnúť stanovenie diskriminačných cieľov opakovaného použitia pre nápojové obaly už na úrovni 20 % do roku 2030 a následne až 75 % do roku 2040.  Opatrenia sa majú prijať na vnútroštátnej úrovni s povinnosťou pre každého výrobcu nápojov.

Prijatie neprimeraných a neopodstatnene vysokých cieľov opakovaného použitia nápojových obalov by malo významný negatívny vplyv na celý sektor výroby nápojov a znamenal by reálnu existenčnú hrozbu pre mnohé malé a stredné podniky.

Prijatie týchto cieľov by zároveň dramaticky zasiahlo aj existujúce a neustále sa rozvíjajúce  systémy zberu a recyklácie akým je aj nedávno zavedený zálohový systém na jednorazové nápojové obaly. Prijaté opatrenia v oblasti zberu a recyklácie vykazujú vysokú mieru efektívnosti a dosahujú požadované výsledky stanovené pre recykláciu a uzavretie materiálového kruhu využitím recyklovaného materiálu v nových obaloch.

Finančné náklady na realizáciu avizovanej radikálnej zmeny smerovania od podpory recyklácie a využitia recyklovaných materiálov len k opakovanému použitiu obalov, v tak krátkom čase by boli astronomické. Mnohé zavedené modely zberu a recyklácie v celej Európe by sa okamžite stali neudržateľnými.

Okrem toho, Európska komisia predpokladá, že vysoké ciele stanovené pre opakované použitie obalov povedú k okamžitému prijatiu zo strany spotrebiteľov. K danému tvrdeniu neexistujú žiadne dôkazy.  Miera prekročenia spotrebiteľského komfortu má svoje limity. A Slovensko za posledné roky preverilo dôveru a trpezlivosť spotrebiteľov už niekoľko krát.

Zatiaľ čo nápojové odvetvie dlhodobo rozvíja segment  opakovane použiteľných obalov ako súčasť riešenia, spoločne so zvyšovaním miery využitia recyklovaných materiálov v nových obaloch tieto nové ciele pre opakované použitie sú nielen nereálne ale aj nekonzistentné. Absolútne sa v ňom ignoruje pokračujúce obrovské úsilie a investície, ktoré už boli vynaložené na dosiahnutie cirkularity nápojových obalov vďaka zvýšenej miere zberu na následnú recykláciu z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky.

Čo je dôležité, na podporu prijatia vysokých cieľov pre opakované použitie obalov v tak krátkom čase sa neuskutočnilo žiadne hodnotenie vplyvov na životné prostredie, ktoré by naznačovalo, že by tieto ciele mohli a mali byť dosiahnuté.

Výrobcovia nápojov dlhodobo intenzívne riešia dopady nápojových obalov na životné prostredie, aby zaistili úplnú obehovosť obalov do r. 2030. Tým, že budú používané 100% recyklovateľné obaly, zvýši sa obsah recyklovaných materiálov v nových obalov (čím sa zníži použitie primárnych surovín) a zvýši sa miera opakovaného používania obalov. Výrobcovia nápojov zároveň dlhodobo podporujú systémy efektívnej recyklácie a zastávame názor, že opakovane použiteľné obaly nie sú jedinou udržateľnou možnosťou, ako to teraz navrhuje Európska komisia. Opakované použitie obalov je  súčasťou riešenia cirkularity obalov spoločne s recykláciou a znižovaním množstva nápojových obalov primeraným a udržateľným spôsobom.

Lucia Morvai, riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd „ Opakované použitie nápojových obalov nie je a nemalo by byť výhradným riešením na dosiahnutie cirkularity obalov. Je dôležité využívať všetky dostupné nástroje ako znižovanie množstva, opakované používanie a recykláciu – s využitím materiálu v nových obaloch znova a znova. Sme sklamaní, že nás európska komisia žiada, aby sme zrazu  absolútne zmenili smer a sústredili sa výlučne na jedno riešenie, ktorým majú byť vratné nápojové obaly. Vynaložilo sa obrovské úsilie a investície na rozvoj systémov spätného odberu obalov pre zvýšenie miery a kvality recyklácie. Opätovné využitie materiálov v nových obaloch a plnenie ambicióznych cieľov stanovených Komisiou len pred pár rokmi – v roku 2018, sú už dnes realitou. Jedným z príkladov je aj nový zálohový systém, ktorý je dôkazom toho ako aj malá krajina ako Slovensko vie zmobilizovať sily, spojiť celý sektor povinných osôb – výrobcov, obchodníkov a vytvoriť systém ktorý preukázateľne prispieva k zabezpečeniu cirkularity obalov a pozitívne mení aj zodpovedný prístup spotrebiteľov pri nakladaní s odpadmi z obalov. Je neprijateľné, aby sa prijímali tak radikálne opatrenia bez riadneho posúdenia vplyvov na životné prostredie a analýzy nákladov a dopadov, čo takáto transformačná zmena znamená“.

EKONOMICKÝ DOPAD

Roky rozvoja infraštruktúry, výskumu a investícií by boli zmarené.

Správa PwC z roku 2022 odhaduje, že prechod na 20 % opakovane použiteľných nápojových obalov len v sektore nealkoholických nápojov v EÚ by predstavovala náklady viac ako 19 miliárd. Náklady na posun smerom k 75 % do roku 2040, sú aktuálne nepredstaviteľné a nevyčísliteľné. Faktom však je, že zavedenie povinnosti na každého jedného výrobcu nápojov by znamenala likvidáciu mnohých malých a stredných podnikov vyrábajúcich nápoje.

OPAKOVANÉ POUŽITIE OBALOV A DOPADY NA KLÍMU

Environmentálne výhody systémov opakovaného použitia nápojových obalov sú spochybniteľné.

Podľa nedávnej správy PricewaterhouseCoopers (PwC) majú opakovane použiteľné nápojové obaly v porovnaní s jednorazovými recyklovateľnými obalmi dodatočné environmentálne náklady.

  • Je to spôsobené zvýšenou spotrebou energie z prevádzky dodatočnej technológie, umývaním fliaš a vyššou spotrebou paliva v dôsledku zvýšenej logistickej náročnosti.
  • Na vrátenie prázdnych fliaš a prepraviek od maloobchodníka (prípadne cez veľkoobchodníka) späť k výrobcovi je potrebné úplne nové nastavenie a rozvoj infraštruktúry, a to namiesto aktuálne vybudovaného zberu stlačeného a následne recyklovaného plastu a kovu z obalov v zálohovom systéme na následnú recykláciu.
  • Recyklácia je dôležitým pilierom k zabezpečeniu obehovosti obalov. Umožňuje využiť nápojové obaly viackrát v uzavretom kruhu, čo výrazne znižuje dopyt po primárnych zdrojoch.

Štúdia PwC, Economic study of returnable refillables 2022

https://www.unesda.eu/reusable-packaging/

https://www.unesda.eu/wp-content/uploads/2022/10/PwC-Economic-study-of-returnable-refillables-PET_2022.pdf

Twitter