STANOVISKO AVNM K NÁVRHU ZÁKONA O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH NÁPOJOVÝCH OBALOV

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd  si plne uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a potrebu prispieť k znižovaniu znečisťovania životného prostredia plastovým odpadom. Medzi hlavné priority výrobcov združených v AVNM patrí:

  • zvýšenie miery zberu a recyklácie nápojových obalov
  • udržateľné využitie PET materiálu a hľadanie efektívnych riešení pre zvýšenie podielu recyklovaného materiálu v nových fľašiach
  • podpora inovácií na trhu a odstraňovanie technologických bariér recyklácie
  • zvyšovanie informovanosti a povedomia spotrebiteľov pri zodpovednom nakladaní s odpadmi z nápojových obalov
  • spolupráca a zdieľanie skúseností v oblasti zvýšenia miery zberu a recyklácie

 

PET nápojové obaly a plechovky, sú cenou a veľmi žiadanou surovinou aj po ich použití, nemusia a nemali by končiť ako odhodený odpad. Je zodpovednosťou každého, kto konzumuje nápoje v jednorazových obaloch aby im vytriedením a následnou recykláciou dal nový účel či ako súčasť novej fľaše alebo v iných odvetviach.

Členovia AVNM sa chcú aktíve podieľať na hľadaní vhodných riešení, ktoré pomôžu naplniť ambiciózne ciele zberu a recyklácie jednorazových nápojových PET obalov a plechoviek a znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu. Pravidelne zhromažďujú a vyhodnocujú najnovšie dostupné informácie v oblasti vývoja nových obalových materiálov a za posledné desaťročie investovali nemalé finančné prostriedky do nových technológií, ktoré pomohli znížiť hmotnosť nápojových obalov o takmer 30% a neustále zvyšujú možnosti využívania podielu recyklátu v nových fľašiach.

https://nealkonapoje.sk/2018/06/07/z-recyklovanych-plastov-sa-vyrabaju-prvotriedne-produkty/

https://nealkonapoje.sk/2018/11/19/ako-prebieha-recyklacia-plastov/

„Dlhodobo deklarujeme, že chceme aktívne prispieť do  diskusie ako je možné v podmienkach Slovenskej republiky nastaviť systém, ktorý pomôže zvýšiť mieru triedenia a recyklácie jednorazových nápojových obalov, sme pripravení spolupracovať s ministerstvom aj ďalšími dotknutými stranami a zdieľať všetky cenné skúsenosti, ktoré máme s úspešne zavedenými systémami v zahraničí. Podporujeme návrh Ministerstva životného prostredia na zavedenie zálohového systému na PET nápojové obaly a plechovky, avšak s poskytnutím dostatočného času na riadne nastavenie systému, ktorý bude životaschopný a udržateľný pre všetky zainteresované strany“, hovorí Lucia Morvai, výkonná riaditeľka AVNM. 

Vzhľadom, k výsledkom trialógu  medzi Komisiou, Radou EU a Európskym parlamentom zo dňa 19.12.2018 o obsahu návrhu smernice o jednorazových plastoch a dohody, ktorá stanovuje dosiahnutie miery zberu a recyklácie nápojových plastových obalov na úrovni 77 % v roku 202590% v r. 2029, výrobcovia žiadajú o posunutie účinnosti predloženého návrhu zákona na 1. január 2023 a tiež primeranú úpravu cieľov návratnosti pre zálohované obaly.

Twitter