Voda vytvára pracovné miesta pre takmer milión ľudí naprieč Európou

Bez vody by vo vesmíre neexistoval život tak, ako ho v súčasnosti chápeme. Aj náš svet sa skladá až z troch štvrtín vody, pritom len približne jedna stotina z nej je použiteľná na pitie. Takmer 98 % všetkej vody tvorí slaná voda v oceánoch. Okrem toho, že voda je jednou zo základných podmienok života, každodenne ovplyvňuje životy ľudí aj inak ako výživou. A práve tohtoročný svetový deň vody je venovaný téme „Voda a zamestnanosť“.

Každoročne si ľudia pripomínajú Svetový deň vody, ktorý pripadá na 22. marca. Ten bol vyhlásený už v roku 1992 Valným zhromaždením OSN v brazílskom meste Rio de Janeiro, pričom aktuálne slávime už jeho 23. ročník. Každá z členských krajín OSN sa v tento deň venuje osvetovej činnosti, ktorá si kladie za cieľ zvýšiť informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody.

Okrem toho, že až 75 % zemského povrchu tvorí voda, zohráva táto tekutinu nezastupiteľnú úlohu aj v organizme. Telo dospelého človeka obsahuje 60 až 70 % vody, u detí sa tento podiel zvyšuje až na 80 %. Prísun tekutín v dostatočnom množstve vplýva pozitívne na všetky dôležité orgány. Odhaduje sa, že človek dokáže bez potravy prežiť až 3 mesiace, no bez vody len 10 dní. Už 10% strata vody z organizmu môže zapríčiniť jeho vážne poruchy.

Práca pre stovky tisíc ľudí
„Sektor výroby balenej vody je kľúčovým poskytovateľom práce najmä v ekonomicky znevýhodnených oblastiach,“ uvádza výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku Lucia Tomišová.

Sektor balenej vody vytvára v Európe 54 tisíc pracovných miest a celkovo z pohľadu nepriamej zamestnanosti dáva prácu 833 tisíc ľuďom.

Slovensko je v oblasti zásob kvalitných podzemných zdrojov pitnej vody skutočne obdarenou krajinou. a navyše disponuje viac ako 1600 unikátnymi minerálnymi a termálnymi prameňmi, čo pozitívne vplýva na celý vodný priemysel. Zo Slovenska pochádza 23 prírodných minerálnych vôd, uznaných a plnených do spotrebiteľského obalu. V súčasnosti existuje až 40 značiek rôznych pramenitých vôd, vrátane dojčenských a balených pitných vôd.

Na Slovensku pôsobí takmer 30 výrobcov minerálnych a pramenitých vôd, pričom viac ako 90 % z nich tvoria mikro, malé a stredné podniky so silnou tradíciou a históriou v danom regióne. Práve tento typ podnikov tvorí hnaciu silu európskeho hospodárstva a základný zdroj pracovných príležitostí.

Na Slovensku celkovo ročne spotrebujeme 343 miliónov litrov balenej vody, z čoho dominantnú časť tvoria prírodné minerálne vody až 206,5 miliónov litrov. Každý priemerný Slovák teda vypije ročne približne 64 litrov minerálnej a pramenitej vody.

História balenia vôd
Výnimočnosť minerálnych prameňov na Slovensku je známa už 500 rokov. Prvé písomné zmienky o priaznivých účinkoch pitia minerálnych vôd na Slovensku sa datujú do polovice 16. storočia, pričom začiatky plnenia a obchodovania s minerálnou vodou sú zdokumentované už od konca 19. storočia. Prvými obchodníkmi boli pohostinstvá a lekárne. Rozmach plniarenstva minerálnej vody odštartoval v 50. a 60.-tych rokoch 20. storočia.

Ochrana a obnoviteľnosť vodných zdrojov
Nároky na spotrebu pitnej vody vo svete neustále rastú a zmeny klímy majú vplyv na štruktúru zrážok. Schopnosť udržateľného rastu výrobcov nápojov a minerálnych vôd úzko súvisí aj s dostupnosťou a kvalitou miestnych vodných zdrojov. Preto výrobcovia minerálnych vôd kladú veľký dôraz na ochranu vodných zdrojov ako napríklad spoluprácou s vybranými partnermi pri ochrane miestnych zdrojov, či efektívnejšie využívanie vody pri výrobe nápojov.

Prírodné minerálne a pramenité vody sú obnoviteľnými zdrojmi pričom množstvo odobranej vody vždy rešpektuje možnosti daného zdroja. Zdroje sa chránia prostredníctvom stanovených ochranných pásiem, ktoré striktne obmedzujú akékoľvek činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu a využiteľnosť zdroja. Správa podzemných vôd má zásadný význam pre zabezpečenie ochrany a dostupnosti vodných zdrojov pre budúce generácie.

Twitter