Zasadnutie Valného zhromaždenia AVNM – Tl. správa 2009

Bratislava, 6.5.2009 – V hoteli Apollo sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku – AVNM, v rámci ktorého členovia zhodnotili jej činnosť za uplynulý rok 2008 a stanovili si hlavné úlohy a oblasti pôsobenia na nadchádzajúce obdobie.

Valné zhromaždenie otvoril a viedol jeho predseda Ing. Ján Vojtko, ktorý zhodnotil, že aj napriek zložitej situácii v akej sa priemysel dnes nachádza, uplynulý rok bol pre nápojový priemysel jedným z najúspešnejších rokov. Spotreba nealkoholických nápojov dosiahla nárast o 9,2 l na jedného obyvateľa a predstavovala tak 251,4 l pričom v porovnaní s priemernou spotrebou v Európe však stále zaostávame. Ján Vojtko ďalej zdôraznil potrebu naďalej aktívne komunikovať a spolupracovať ako s predstaviteľmi vlády tak aj jednotlivými Ministerstvami a snažiť sa eliminovať opatrenia a prekážky vytvárané podnikateľskému prostrediu.

Činnosť jednotlivých výborov zhodnotili ich predseda Ing. Marian Pavelka a výkonná riaditeľka Mgr. Lucia Tomišová. V rámci voľby nového člena predstavenstva bol do funkcie zvolený Ing. Ján Šofranko za spoločnosť Slovenské pramene a žriedla.

Twitter