Zástupcovia priemyselných združení a environmentálnych mimovládnych organizácií vítajú zmenu postoja Ministerstva životného prostredia voči triedenému zberu odpadu.

Bratislava 14.11.2008 – Návrh nového zákona o obaloch z dielne Ministerstva životného prostredia ako i udalosti, ktoré sprevádzajú jeho prípravu, vedie subjekty, ktoré doteraz štandardne zastávali odlišné názory, k zaujatiu spoločného stanoviska. Priemysel1 zastúpený združeniami výrobcov a dovozcov a mimovládne organizácie sa rozhodli vydať toto vyhlásenie, nakoľko majú spoločný záujem – zlepšiť systém fungovania triedeného zberu odpadu na Slovensku.

Návrh zákona o obaloch, ktorý Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo na jar (14. apríla 2008), vyvolal vlnu kritiky všetkých dotknutých strán. Jeho prijatie v navrhovanej podobe by znamenalo ohrozenie existencie triedeného zberu odpadov v mestách a obciach, ako i zvýšenie cien takmer všetkých výrobkov.

Vítame, že Ministerstvo životného prostredia v rámci pripomienkovacieho a rozporového konania sľúbilo upraviť časti o triedenom zbere odpadov z obalov tak, aby sa mohla zvýšiť miera podpory triedeného zberu zo strany priemyslu priamo obciam.

Konkrétnym navrhnutým opatrením, ktoré zabezpečí väčšiu finančnú podporu triedeného zberu pre obce zo strany priemyslu, je systém vydávania potvrdení o zbere a recyklácii. Podľa nového zákona by potvrdenia o zbere a recyklácii mali vydávať predovšetkým obce, ktoré sú majiteľmi odpadu. Druhým opatrením, ktoré povedie k zlepšeniu situácie, bude zväčšenie kvalitatívnych požiadaviek na pôsobenie a vytváranie tzv. oprávnených organizácií priemyslu.

V pôvodnom návrhu zákona hrozilo, že namiesto toho, aby peniaze šli mestám a obciam na podporu zväčša stratového triedeného zberu, peniaze by dostávali súkromné firmy podnikajúce v spracovaní odpadov. Preto oceňujeme že MŽP SR uznalo vecné argumenty o potrebe vyššie uvedených zmien a sľúbilo ich zapracovanie do zákonov o obaloch a odpadoch.

Priemysel si uvedomuje svoju zodpovednosť a povinnosti3, ktoré naň kladie legislatíva, chce sa však podieľať na vytvorení a prevádzkovaní efektívneho a dlhodobého systému triedeného zberu odpadov z obalov na komunálnej úrovni. Len takýto systém bude dlhodobo garantovať plnenie limitov recyklácie / zhodnocovania pre firmy uvádzajúce výrobky zabalené v obaloch na trh v SR,“ uvádza Marián Pavelka, predseda výkonného výboru združenia SLICPEN a dodáva: „Súčasťou pripomienok, ktoré naše združenie predložilo ministerstvu, boli i návrhy opatrení, ako zabezpečiť splnenie tohto cieľa.“

„Sú oblasti, v ktorých máme s priemyslom odlišné názory, ale v otázke efektívnejšej podpory triedeného zberu sa zhodneme. I podľa nášho názoru je potrebné, aby boli vytvorené podmienky na to, aby peniaze od priemyslu šli do obcí a miest “ hovorí Ladislav Hegyi zo združenia Priateľov Zeme, ktorý sa dlhodobo venuje odpadovej problematike na Slovensku.

Bližšie informácie Vám radi poskytnú:
Miroslav Jurkovič
Výkonný riaditeľ
SLICPEN – Slovenského priemyselného združenia pre obaly a životné prostredie
Tel. 0911 333 010
e-mail: jurkovic@slicpen.sk

Ladislav Hegyi
Predseda
Priatelia Zeme SPZ
Tel.: 0903 628 503
e-mail: hegyi@priateliazeme.sk

Twitter