ŠESŤ OPATRENÍ NA ZÁCHRANU SEKTORA GASTRO SLUŽIEB

Situácia v sektore gastro služieb (HoReCa) je kritická. Už trištvrte roka znášajú gastro prevádzky prísne pandemické obmedzenia, v dôsledku ktorých sú mnohé na pokraji krachu. Zákaz využitia vonkajších terás, ktorý platí od minulého piatka, je ďalšou ranou pre ochromený sektor stravovacích služieb. Nástroje pomoci nie sú účinné a ak sa to nezmení, gastro neprežije zimu. Zástupcovia sektora gastro služieb, zastrešení v platforme #StáleMámechuť, preto urgujú pomoc zo strany štátu a navrhujú šesť opatrení, ako by mohla účinná štátna pomoc vyzerať. 

  1. 100 % náhrada mzdy bez zbytočnej byrokracie
  2. Štátne záruky za úvery pre gastro prevádzky
  3. Podpora nájomného bez spoluúčasti prenajímateľa
  4. Priama finančná podpora konzumácie v gastro podnikoch
  5. Jasné podmienky pre opätovné otvorenie prevádzok
  6. Dlhodobé zníženie DPH na stravovacie služby na 10 %

 

Prepad tržieb, prepúšťanie, bankroty 

Takmer dvojmesačné zatvorenie ubytovacích a stravovacích prevádzok na jar, pomaly sa rozbiehajúca letná sezóna poznačená pokračujúcimi pandemickými obmedzeniami a aktuálna, už tretí mesiac trvajúca, druhá vlna pandémie COVID-19 dostali gastro podnikateľov do kritickej situácie, keď veľká časť bojuje o holé prežitie.

V prvej vlne pandémie, počas marca a apríla 2020, ukazoval vývoj tržieb stravovacích zariadení zaznamenaných v eKase prepad o vyše 80 %. Obmedzenia pohybu obyvateľstva z októbra spôsobili ďalší prepad tržieb cez eKasu až o 70 %. Zároveň sa prevádzkam zvýšili náklady spojené s dodržiavaním hygienických nariadení. (Zdroj: Inštitút finančnej politiky)

Podľa viacerých prieskumov partnerov platformy #StáleMámeChuť môžu prísť v sektore stravovacích služieb, spoločne s ubytovacími službami, v tomto roku o prácu desiatky tisíc ľudí. Na jeseň až dve tretiny prevádzok (60 %) oznámili, že budú musieť ukončiť svoju činnosť, ak nedostanú pomoc vo forme úverov alebo štátnej pomoci. Vo viac ako dvoch tretinách z nich (68,2 %) klesla návštevnosť iba na štvrtinu bežného stavu.  (Zdroj: SZVPSAHR SR a #StáleMámeChuť). 

Aktuálna pomoc nestačí a je len ťažko dosiahnuteľná 

Počas prvej vlny koronarízy zaviedla vláda podporné opatrenia na udržanie zamestnanosti a na pomoc s nájmami. Väčšina gastro prevádzok využila podporu štátu na udržanie zamestnanosti, ktorá však bola nedostatočná, a museli i napriek tomu pristúpiť k prepúšťaniu. Niektorí podnikatelia využili tiež odklad odvodov, preddavkov na daň a splátok úverov, táto možnosť sa však končí 31. 12. 2020.

Ministerstvo hospodárstva SR vyčlenilo na pomoc s nájmami celkovo 200 mil. EUR, ale podmienka polovičnej spoluúčasti prenajímateľa na znížení nájmu spôsobila, že do polovice októbra vyplatilo ministerstvo iba niečo vyše 19,6 mil. EUR, teda okolo 10 % alokovanej sumy. Prenajímatelia pritom nie sú nijako motivovaní tento postoj zmeniť.

6 opatrení na záchranu

 Gastro sektor akútne potrebuje okamžitú finančnú pomoc od štátu, ktorá musí v najbližších dňoch prísť na účty reštaurácií, inak veľmi rýchlo skrachujú.

Trinásť združení a iniciatív podnikateľov a dodávateľov v gastro sektore, združených v platforme #StáleMámeChuť, konkrétne pomenovalo, ako by mohla vyzerať pomoc od štátu. Ide o šesť účinných opatrení, rozložených do troch kategórií.

 

  1. Okamžitá finančná pomoc pre zachovanie zamestnanosti

 100 % náhrada mzdy bez zbytočnej byrokracie

Povinne zatvorené prevádzky dostanú od 1. októbra 2020 preplatených 80 % celkovej ceny práce svojich zamestnancov. Limit pre tzv. kurzarbeit je nastavený na 1100 EUR. Väčšina prevádzok však doteraz príspevok nedostala. Gastro sektor preto žiada nastaviť systém vyplácania Prvej pomoci+ tak, aby prišli peniaze na účet žiadateľov ešte do konca roka 2020 a zároveň zvýšiť náhradu mzdy na 100 %. Nedoplatky za sociálne, zdravotné a nemocenské odvody za zamestnancov by nemali diskvalifikovať žiadateľov o podporu z Prvej pomoci pre udržanie zamestnanosti.

 Štátne záruky za úvery pre gastro prevádzky

Prevádzky gastro služieb nedokážu získať komerčný úver na prekonanie obdobia obmedzení, keďže komerčné banky vyhodnotili sektor ako vysoko rizikový. Zástupcovia gastra navrhujú nastaviť štátne záruky za úvery pre gastro podniky podľa vzoru Českej republiky, kde napríklad malé a stredné gastro prevádzky získajú štátne ručenie za bankový úver až vo výške 90 %.

Podpora nájomného bez spoluúčasti prenajímateľa

Pomoc s nájmami z dielne MH SR je pre podmienku spoluúčasti prenajímateľa pre gastro sektor len veľmi ťažko dosiahnuteľná, a tak iba slabo využitá a neúčinná. Gastro sektor preto navrhuje vynechať podmienku nutnosti spoluúčasti prenajímateľa nehnuteľnosti, podobne ako je to v iných európskych krajinách. 

  1. Opätovné naštartovanie spotreby po uvoľnení opatrení

 Priama finančná podpora konzumácie v gastro podnikoch

Zástupcovia gastro sektora navrhujú vytvorenie schémy pomoci na základe poukazov na konzumáciu distribuovaných do každej domácnosti, prípadne iných foriem priamej podpory konzumácie v reštauráciách. Touto cestou sa vybralo už niekoľko európskych krajín a výsledky týchto programov ukazujú, že poukazy na zľavu na konzumáciu v stravovacích zariadeniach sú rýchlym a efektívnym riešením, ktoré by pomohlo zabezpečiť prevádzke aspoň základné tržby a udržať zamestnanosť.

 Jasné podmienky pre opätovné otvorenie prevádzok

Základným problémom pre gastro prevádzky je neistota ďalšieho vývoja pandemickej situácie a neprehľadnosť súvisiacich opatrení. Bez existujúceho vládneho plánu, aký dopad budú mať rôzne scenáre vývoja pandémie na jednotlivé sektory, nemajú podnikatelia žiadnu možnosť plánovať, ako prežiť najbližšie týždne alebo mesiace. Gastro sektor preto žiada o urýchlené zverejnenie jasného plánu s pevnými pravidlami, podľa ktorých sa budú uvoľňovať či sprísňovať preventívne opatrenia. 

  1. Systémová podpora gastro sektora

 Dlhodobé zníženie DPH na stravovacie služby na 10 %

Slovensko je jednou z mála krajín Európskej únie, ktoré stále uplatňujú základnú sadzbu DPH na stravovacie služby. So sadzbou 20 % má Slovensko štvrtú najvyššiu DPH na gastro služby v EÚ. Zníženú sadzbu DPH na reštauračné služby (5 % – 13 %) aplikuje 19 štátov Európskej únie. Toto opatrenie je jedným z  krokov odporúčaných Európskou komisiou pre členské štáty EÚ na elimináciu dopadov pandémie na gastro sektor.

Navrhnuté opatrenia zástupcovia gastro platformy #StáleMámeChuť rozpracovali detailne, na základe existujúcich dát z dostupných štatistík, analýz a prieskumov, ako aj na základe príkladov podobných, úspešne fungujúcich opatrení v zahraniční.

Podnikatelia združení pod platformou #StáleMámeChuť rešpektujú všetky nariadenia vlády a opakovane žiadali zodpovedné štátne orgány, aby riešili zhoršujúcu sa situáciu v gastro sektore. Preto žiadajú o začatie rokovaní s predsedom vlády a ministerstvami dopravy a výstavby, hospodárstva, zdravotníctva a financií, aby spoločne našli účinné a rýchle riešenia pomoci pre gastro. Sú pripravení poskytnúť všetky svoje skúsenosti a pomôcť tak tieto riešenia nielen nájsť ale aj úspešne uviesť do praxe.

Je najvyšší čas, aby vláda SR prebrala zodpovednosť za kritickú situáciu v sektore stravovacích služieb a konečne aj týmto podnikom podala pomocnú ruku.

 

Príloha: Príklady zo zahraničia

 

Signatári platformy #StáleMámeChuť

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd

Iniciatíva Zachráňme gastro!

Pomáhame si – gastro v korone

Pomoc pre gastro

Potravinárska komora Slovenska

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

Slovenský zväz spracovateľov mäsa

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

www.stalemamechut.sk

Twitter