SPOLOČNÉ STANOVISKO VÝROBCOV NÁPOJOV A ZÁSTUPCOV MALOOBCHODU K POSUNUTIU ÚČINNOSTI ZÁLOHOVANIA NA 1.1.2022.

Výrobcovia nealkoholických nápojov, minerálnych vôd a piva  (AVNM a SZVPS) spolu so zástupcami obchodu (SAMO a ZOSR) rešpektujú prijatie  návrhu zákona, ktorým sa posúva účinnosť Zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z 1.1.2023 na 1.1.2022. Zástupcovia týchto výrobcov sú pripravení poskytnúť ministerstvu maximálnu súčinnosť v záujme dôkladnej prípravy na zavedenie zálohovania ako deklarovali aj na spoločnom stretnutí s ministrom životného prostredia Jánom Budajom v júni 2020.  Zároveň si dovoľujú vyzvať  ministerstvo životného prostredia, aby vzhľadom k posunutiu účinnosti a skráteniu času na implementáciu, urýchlene vyriešilo základný predpoklad zavedenia zálohového systému a poverilo správcu zálohového systému, bez ktorého sú ustanovenia zákona nevykonateľné.

Výrobcovia a obchodníci v roku 2019 vyvinuli nemalé úsilie na dôkladnú prípravu návrhu systému zálohovania, ktorý je v súlade s prijatým Zákonom a zohľadňuje praktické skúsenosti z iných krajín. Veria, že ministerstvu životného prostredia tiež záleží na tom aby sa Slovensko zaradilo medzi krajiny s úspešným zálohovým systémom, na ktorom sa budú ochotne zúčastňovať spotrebitelia, výrobcovia aj obchodníci a ktorý umožní zvýšiť mieru zberu a zlepšiť recykláciu obalových materiálov v SR.

Základnou podmienkou platného zákona je, aby ministerstvo vybralo správcu zálohového systému, ktorý bude povinný vytvoriť, spravovať na financovať zálohový systém. Na základe skúseností z krajín, kde zálohovanie roky úspešne funguje, vieme, že po zriadení neziskovej organizácie – Správcu zálohového systému – vyžaduje samotné vytvorenie celonárodného systému zálohovania viac ako jeden rok, vzhľadom na komplexnosť celého procesu.

Štyri záujmové združenia – AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR – spolu zastupujú najvýznamnejších domácich a zahraničných výrobcov, dovozcov a distribútorov nápojov. Podniky v nich združené spoločne umiestňujú na trh viac ako 80% všetkých jednorazových nápojových obalov, a preto sú nositeľmi práv a povinností upravených Zákonom č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Ako združenia zastupujúce zodpovedné spoločnosti chcú vytvoriť efektívny systém zálohovania, ktorý prispeje k čistejšiemu Slovensku bez voľne pohodeného odpadu z nápojových obalov. Zároveň, v spolupráci s ostatnými výrobcami a distribútormi nápojov v zálohovaných obaloch, s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, s mimovládnymi organizáciami, ako aj s médiami, chcú presvedčiť spotrebiteľov, aby vrátením zálohovaných obalov späť do obchodu podporili recykláciu a urobili viac pre naše spoločné životné prostredie.

 

Twitter