Ambície výrobcov minerálnych vôd a nealkoholických nápojov na podporu princípov cirkulárnej ekonomiky

Cirkulárna ekonomika kladie silný dôraz na zvýšenie miery triedeného zberu pre účely recyklácie. Vysoká miera zberu nápojových PET fliaš je prvým, ale veľmi dôležitým krokom k zvýšeniu miery využitia recyklovaného PET materiálu a zároveň zníženia voľne pohodeného odpadu. Súčasná miera zberu nápojových obalov v niektorých krajinách EÚ vrátane Slovenska, stále nedosahuje želané výsledky a problém s voľne pohodeným odpadom si vyžaduje spojenie síl všetkých zúčastnených strán.

Začiatkom júna 2020 zverejnili výrobcovia minerálnych a pramenitých vôd, združení v Európskej federácii balených vôd – EFBW, ambiciózne dobrovoľné záväzky a odporúčania pre kľúčové faktory úspechu zálohových systémov na nápojové obaly, ktoré môžu prispieť k udržateľným obehovým riešeniam v súlade s cieľmi Európskej únie. Svoju víziu pre udržateľnosť obalov a podporu recyklácie prijali aj výrobcovia nealkoholických nápojov združení v UNESDA.
Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie stanovila pre členské štáty povinnosť zabezpečiť vyzbieranie 77% plastových nápojových obalov uvedených na trh v danom roku do roku 2025 a 90 % plastových nápojových obalov do roku 2029 na účely recyklácie. Smernica zároveň zavádza pre PET fľaše povinný obsah aspoň 25 % recyklovaných plastov od roku 2025 a aspoň 30% recyklovaných plastov od roku 2030, vypočítaných na základe priemeru pre všetky nápojové fľaše uvedené na trh na území daného členského štátu.
Nové záväzky, ku ktorým sa výrobcovia nápojov hlásia sú ambiciózne, ale zároveň naznačujú, že sa naštartovali reálne procesy smerujúce k riešeniu problémov s odpadom z obalov. Úspech bude závisieť aj od miery zapojenia všetkých účastníkov trhu, čiže okrem výrobcov nápojov a minerálnych vôd aj od obcí, maloobchodníkov, recyklátorov, tvorcov politík a v neposlednom rade aj samotných spotrebiteľov, pretože oni sú tiež súčasťou reťazca. Riešenie problému s odpadmi z obalov je spoločnou zodpovednosťou.

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd majú v nadchádzajúcich rokoch ambíciu:
• na základe získaných skúseností z fungovania zálohových systémov v iných krajinách podporovať tieto účinné a transparentné systémy zberu nápojových obalov a naštartovanie lokálnej recyklácie „z fľaše do fľaše“
• zvýšiť postupne obsah recyklovaného materiálu v nových PET obaloch a dosiahnuť priemer minimálne 25 % recyklovaného obsahu v obaloch uvedených na slovenský trh do r. 2025
• pracovať na inováciách, ktoré pomôžu odstraňovať prekážky v nákladovo efektívnej recyklácii
• dosiahnuť úplnú recyklovateľnosť alebo kompostovateľnosť jednorazových nápojových obalov do r. 2025

Výrobcovia združení v AVNM vyjadrujú presvedčenie, že napriek ťažkému obdobiu, ktoré nás v dôsledku pandémie a odstraňovaní jej následkov čaká, si nemôžeme dovoliť poľaviť v snahách implementovať riešenia, ktoré preukázateľne môžu prispieť k zníženiu dopadov plastových a kovových obalov na životné prostredie a pripraviť výrobcov na plnenie cieľov EÚ.
„Pre náš sektor je jedným z hlavných cieľov zvýšenie miery zberu a recyklácia nápojových obalov. PET a hliníkové obaly našich nápojov sú 100% recyklovateľným cenným materiálom, ktorý vieme a chceme použiť pri výrobe nových obalov, nemajú končiť voľne pohodené v prírode alebo na skládke,“ hovorí Lucia Morvai, výkonná riaditeľka AVNM,

Zo skúseností z iných krajín je vidieť, že zálohový systém na nápojové obaly, zriadený a prevádzkovaný povinnými osobami, má preukázateľné výhody z pohľadu dosiahnutia vysokých cieľov zberu, a tiež kvality vyzbieraného materiálu. Dostupnosť recyklovaného materiálu v potravinovej kvalite je pritom kľúčovým predpokladom k naplneniu ambicióznych cieľov a zabezpečenie uzavretia materiálového kruhu.
„Veríme, že nás spotrebitelia podporia v našom úsilí, tak ako to deklarovali v prieskumoch a zapoja sa aktívne a s nadšením do pripravovaného zálohového systému. Zvýšením miery triedenia a odovzdávaním obalov naspäť do zálohového systému tak dajú šancu nápojovým Pet-kám a plechovkám vrátiť sa v podobe nového obalu späť na pulty predajní, pomôžu šetriť zdroje, znižovať uhlíkovú stopu a chrániť životné prostredie“, hovorí Lucia Morvai.

Výrobcovia združení v AVNM vyjadrujú presvedčenie, že zálohovanie jednorazových nápojových obalov má potenciál zabezpečiť plnenie stanovených cieľov na Slovensku, za predpokladu, že sa trhu poskytne adekvátny čas na prípravu systému a dôslednú edukáciu spotrebiteľov. Len efektívne a ekonomicky nastavený systém, ktorému spotrebiteľ dôveruje a rozumie, bude schopný plniť ciele v oblasti zberu, recyklácie a znižovania voľne pohodeného odpadu. „Chceme byť konštruktívnym partnerom v tejto diskusii s novým vedením ministerstva a v spolupráci s ďalšími zástupcami výrobcov a obchodníkov prinášať konkrétne riešenia, ktorými budeme vedieť prispieť k zlepšeniu situácie s odpadom z obalov v podmienkach SR,“ dopĺňa Lucia Morvai.

Ak sa chcete dozvedieť viac o cieľoch výrobcov nápojov a minerálnych vôd na Slovensku pozrite si našu Infografiku_AVNM ambicie_obaly_cirkularita

Twitter