Spoločné prehlásenie AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR k schváleniu odkladu účinnosti zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Výrobcovia nápojov a obchodníci vítajú odklad účinnosti zákona o zálohovaní, ktorý dňa 7.4.2020 schválila Národná rada Slovenskej republiky. Vyjadrujú presvedčenie, že posunutie termínu spustenia zálohovania o jeden rok vytvorí dostatočný priestor Ministerstvu životného prostredia na ukončenie výberového konania na Správcu zálohového systému. Zároveň tento čas umožní vybranému Správcovi nastaviť zálohový systém v Slovenskej republike tak, aby bol udržateľný, transparentný, férový pre všetky zúčastnené strany a ústretový voči spotrebiteľovi.

Dňa 7.1.2020 štyri združenia reprezentujúce výrobcov nealkoholických nápojov a piva ako aj zástupcov obchodu (AVNM, SZVPS, SAMO, ZOSR) spoločne podali prihlášku do výberového konania na zriadenie Správcu zálohového systému, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia SR. Tieto štyri neziskové organizácie združujú výrobcov, ktorí na Slovensku uvádzajú na trh viac ako 90 % všetkých jednorazových obalov na nápoje z plastu a kovu a distribútorov obalov, ktorí budú vykonávať predaj a aj odber zálohovaných obalov. Vzhľadom k tomu, že výberové konanie vyhlásené ešte za predchádzajúcej vlády, nebolo k dnešnému dňu vyhodnotené, oslovili menované združenia so žiadosťou o stretnutie Ministra životného prostredia, v záujme poskytnutia súčinnosti pre úspešné naplnenie účelu schváleného zákona.

Zákon stanovil jasné kritéria pre uchádzačov výberového konania na Správcu, ktorým môžu byť výlučne právnické osoby, ktoré združujú výrobcov obalov alebo konzorcium takýchto osôb. Každé z týchto štyroch združení sa mohlo do výberového konania prihlásiť samostatne, namiesto toho spojili sily, svoje praktické skúsenosti a podľa vzoru krajín kde zálohový systém úspešne funguje vypracovali spoločný projekt. Spojenie a jednotný záujem týchto štyroch organizácii je potvrdený aj podpisom Memoranda o spolupráci. Cieľom spolupráce menovaných združení je v prvom rade vytvorenie takého systému zálohovania jednorazových obalov, ktorý bude udržateľný, efektívny, transparentný a férový pre všetky zúčastnené strany. Správca zálohového systému bude neziskovou organizáciou, financovanou výrobcami obalov, ktorá musí splniť ciele návratnosti stanovené zákonom, v opačnom prípade bude platiť pokutu do Environmentálneho fondu. Združenia výrobcov nápojov a obchodu vyjadrujú presvedčenie, že len efektívne nastavený systém bude schopný plniť ciele zberu jednorazových obalov na nápoje, zvyšovať ich recykláciu a zároveň znižovať množstvo voľne pohodeného odpadu.

Členovia konzorcia, ako združenia zastupujúce zodpovedné spoločnosti, chcú vytvorením a prevádzkovaním systému zálohovania prispieť k čistejšiemu a krajšiemu Slovensku, bez voľne pohodeného odpadu z nápojových obalov. Majú úprimný záujem v spolupráci so všetkými výrobcami a distribútormi nápojov v zálohovaných obaloch, s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, s mimovládnymi organizáciami, ako aj v spolupráci s médiami, presvedčiť spotrebiteľov, aby vrátením týchto obalov späť do obchodu prispeli k zvýšeniu miery vyzbieraných obalov, podporili recykláciu a urobili viac pre naše spoločné životné prostredie.

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku – AVNM je neziskovým záujmovým združením, ktoré vzniklo v roku 1995, aby spolupracovalo pri obhajovaní spoločných záujmov a rozvoji nealkoholického priemyslu na Slovensku. Zastupuje popredných slovenských a zahraničných výrobcov nealkoholických nápojov, prírodných minerálnych a pramenitých vôd, ovocných štiav a nektárov. AVNM je aktívnym členom Únie európskych asociácií výrobcov nealkoholických nápojov (UNESDA) a rovnako intenzívne spolupracuje s Európskou federáciou balených vôd (EFBW). Obe združenia, sú významnými zástupcami európskych výrobcov nealkoholických nápojov a balených vôd, ktorí pôsobia v rámci EÚ 28 a sú výraznou oporou a prínosom pre tvorcov legislatívy v Bruseli už vyše 50 rokov. Podiel členov AVNM na trhu nealkoholických nápojov predstavuje 52% v objeme a takmer 60% v hodnote predaja. Na trhu minerálnych vôd naši členovia pokrývajú 64% všetkých predaných vôd, vrátane privátnych značiek. Takmer 80% spoločností tvoria malé a stredné podniky s dlhou tradíciou v regióne a spoločne vytvárajú pracovné miesta pre viac ako 1300 ľudí. Viac informácií nájdete na www.nealkonapoje.sk

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) je dobrovoľnou profesijnou organizáciou. Od roku 1991 združuje najvýznamnejších výrobcov piva a sladu na Slovensku ako aj obchodné organizácie, ktoré s nimi spolupracujú. Pivovary združené v SZVPS reprezentujú z hľadiska objemu 96% piva vyrobeného v SR a na výrobu svojich pivných značiek používajú až 95% surovín zo Slovenska. Naše pivovary a sladovne generujú na trhu práce takmer 15 000 pracovných miest a do štátneho rozpočtu každoročne prispievajú viac ako 115 mil. eur. Viac informácií nájdete na www.slovenskepivo.sk.

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, TERNO a Tesco), ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 755 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia SAMO sa radia medzi najvýznamnejších investorov, keď od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu tu doteraz preinvestovali spolu viac ako 4 miliardy eur, a to bez daňových úľav či inej štátnej pomoci. Členovia združenia sa zároveň radia aj medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti spolu zamestnávajú takmer 30 000 ľudí. Viac informácií nájdete na www.modernýobchod.sk.

Zväz obchodu Slovenskej republiky (ZOSR) je nezávislá, nezisková, stavovská a nepolitická organizácia, ktorá zastupuje oprávnené záujmy svojich členov – slovenských zamestnávateľov a podnikateľských subjektov z odvetvia obchodu. Svojimi aktivitami reprezentuje záujmy slovenskej podnikateľskej sféry pri obehu tovaru na vnútornom trhu, vývoze a dovoze. V súčasnosti združuje 88 členov a veľký počet obchodníkov – sympatizantov. Viac informácií nájdete na www.biznis.sk.

Kontakt:

Mgr. Lucia MORVAI
Výkonná riaditeľka AVNM
lucia.morvai@nealkonapoje.sk
+421 911 591 201

Twitter