Výrobcovia nápojov k zálohovaniu PET fliaš a plechoviek

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd v AVNM si plne uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a potrebu znižovať znečisťovanie životného prostredia plastovým odpadom. Pre nápojový sektor je jedným z hlavných cieľov zvýšenie miery zberu a recyklácia nápojových obalov. PET a hliníkové obaly našich nápojov sú 100% recyklovateľné, sú cennou a veľmi žiadanou surovinou aj po ich použití, nemali by končiť ako odhodený odpad, ale stať sa súčasťou nových nápojových obalov, či nájsť využitie v iných priemyselných odvetviach.

Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa nebude týkať len výrobcov nealkoholických nápojov,  v tejto veci úzko spolupracujeme so Slovenským združením výrobcov piva a sladu (SZVPS). AVNM a SZVPS sú  združenia výrobcov reprezentujúce minimálne 70 percent slovenského trhu s nealkoholickými nápojmi, minerálnymi vodami a takmer 80 percent trhu s pivom.

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku a slovenskí výrobcovia piva (AVNM a SZVPS) už niekoľko mesiacov spolupracujú na vytvorení návrhu efektívneho systému zálohovania PET fliaš a plechoviek. Na základe interných analýz sa zaoberáme možnosťami nastavenia systému zálohovania, ktorý bude životaschopný v podmienkach slovenského trhu, transparentný a férový pre všetky zúčastnené strany, výrobcov aj predajcov nápojov a tiež ústretový voči našim spotrebiteľom.

Čas stanovený v návrhu zákona využijeme na dôslednú prípravu a ponúkneme MŽP SR návrh kvalitného a udržateľného riešenia pre vytvorenie zálohového systému jednorazových nápojových obalov v SR. Tento proces si bude vyžadovať významné investície, čas, dôkladnú prípravu a diskusiu o základných princípoch so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane obchodu, k čomu sme otvorení.

Zo skúseností z iných krajín vidíme, že zálohový systém má preukázateľné výhody z pohľadu dosiahnutia vysokých cieľov zberu PET nápojových obalov, ale aj kvality vyzbieraného materiálu, ak je nastavený správne. Ide o komplexný systém závislý od mnohých premenných a napriek tomu, že funguje v niekoľkých členských krajinách je potrebné ho dobre nastaviť pre podmienky slovenského trhu, aby sme minimalizovali negatívne dopady na spotrebiteľa, ako aj podnikateľské prostredie.

Twitter