Valné zhromaždenie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd

V Bratislave sa dňa 23. mája uskutočnilo Valné zhromaždenie Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku. Zástupcovia členov na ňom zhodnotili činnosť asociácie za uplynulé obdobie, schválili plán aktivít a priorít na rok 2019, zvolili nových členov Predstavenstva a rozšírili rady členov o ďalšieho významného výrobcu. Spoločnosť Karlovarské minerálne vody sa tak po získaní licencie a prevzatí aktív spoločnosti PepsiCo na Slovensku, jedného zo zakladajúcich členov AVNM, stala riadnym členom asociácie.

Po dvoch funkčných obdobiach v pozícii predsedu predstavenstva sa s členmi rozlúčil Marian Pavelka, ktorý zastupoval spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko od roku 2007. Za nového predsedu predstavenstva AVNM bol zvolený Andrej Hronský, generálny riaditeľ holdingu, zastupujúci spoločnosť Slovenské pramene a žriedla. 

Medzi schválené hlavné priority členov AVNM na nadchádzajúce obdobie patrí:

zvýšenie miery zberu a recyklácie nápojových obalov

vytvorenie udržateľného, transparentného a férového modelu zálohového systému na jednorazové nápojové obaly v podmienkach SR,

udržateľné využitie PET materiálu, hľadanie efektívnych riešení pre zvýšenie podielu recyklovaného materiálu v nových fľašiach, podpora inovácií na trhu a odstraňovanie technologických bariér recyklácie

zvyšovanie informovanosti a povedomia spotrebiteľov pri zodpovednom nakladaní s odpadmi z nápojových obalov

inovácie, reformulácie a rozšírenie možnosti výberu o ponuky nápojov s nižším/žiadnym obsahom kalórií

podpora konzumácie minerálnej a pramenitej vody ako základu pitného režimu

podpora aktívneho životného štýlu a spolupráca s Európskym mestom športu 2019 Michalovce

V závere stretnutia mali členovia možnosť diskutovať so zástupkyňou Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, Ing. Miladou Syčovou o výzvach v súvislosti s kvalitou, bezpečnosťou obalov a záväznými cieľmi pre povinný obsah recyklovaného materiálu v záujme podpory cieľov cirkulárnej ekonomiky a prechodu na obehové hospodárstvo.

Twitter