Výzva na diskusiu s ministrom životného prostredia

Smerovanie odpadového hospodárstva v kontexte k návrhu na zavedenie zálohovania PET fliaš a plechoviek
Bratislava, 6. 12. 2018 – Problémom v nakladaní s odpadom na Slovensku nie sú len PET fľaše a plechovky, ale recyklácia všetkých
materiálov a predovšetkým vysoká miera skládkovania. Európska únia nám predpisuje prísne a ambiciózne recyklačné ciele, na
plnenie ktorých neexistuje jednoduché a univerzálne riešenie, a preto podnikatelia prostredníctvom otvoreného listu vyzývajú k
odbornej a vecnej diskusii s cieľom hľadať komplexné riešenie a najlepšiu cestu, ako dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je zvýšenie
recyklácie a lepšie životné prostredie tak, aby sme splnili všetky stanovené ciele.
Slovenská republika musí splniť recyklačné ciele stanovené v smernici o odpadoch – recyklovať 65 % z komunálneho odpadu
a taktiež cieľ recyklovať 70 % zo všetkých obalov uvedených na trh, a preto podnikatelia vyzývajú Ministerstvo na diskusiu, ako
splniť všetky ciele. Zámer podnikateľov je koncepčný prístup, aby riešenie bolo dlhodobo perspektívne a udržateľné.
Ministerstvo životného prostredia SR navrhuje riešenie v zálohovaní PET fliaš a plechoviek , ktorým chce splniť predovšetkým
cieľ stanovený v pripravovanej smernici o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Podnikatelia
navrhujú vypracovanie analýzy posudzujúcej dopad zavedenia záloh na PET fľaše a plechovky na celé odpadové hospodárstvo,
triedený zber i rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Vzhľadom na finančnú náročnosť navrhujeme posúdenie technologických
i legislatívnych alternatív, ktoré nebudú riešiť len jeden recyklačný cieľ, ale všetky.
Výrobcovia od roku 2016 financujú prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti výrobcov triedený zber odpadov. Tento rok na
podnet Európskej komisie a jej Plastovej stratégie prijali veľmi ambiciózne dobrovoľné záväzky, ako budú minimalizovať
negatívne dopady obalov na životné prostredie. Zavedenie záloh na PET fľaše a plechovky bude mať významne negatívny dopad
na rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ako i na celý triedený zber a odpadové hospodárstvo. V Nemecku znamenalo zavedenie
zálohovania pokles recyklácie o 20 %. PET fľaše sa pritom na Slovensku triedia a recyklujú najlepšie a najviac zo všetkých obalov
(65 % – 75 %), pričom tvoria len malý zlomok obalov uvedených na trh – len asi 5 %.
Signatári listu považujú za zásadný problém nakladania s odpadom na Slovensku skládkovanie – veľké množstvo skládkovaného
odpadu a veľké množstvo skládok. Zálohovanie nerieši ani jeden z týchto problémov. Ako uvádza spomínaná analýza IEP,
zavedenie zálohovania bude stáť 80 miliónov eur a povedie k zníženiu skládkovania o 0,5 %, pričom bude omnoho drahšie, ako
predpokladajú analytici. V analýze totiž neboli započítané významné položky nákladov, ako napríklad potrebné stavebné úpravy
všetkých obchodných prevádzok na Slovensku.
Na druhej strane, ak investujeme 100 miliónov eur do technológie dotrieďovania zmesového komunálneho odpadu, tak
v každom samosprávnom kraji môžeme mať zariadenie, ktoré takto upraví 100 tisíc ton zmesového odpadu za rok. To bude
znamenať, že úpravou prejde vlastne všetok vyprodukovaný zmesový komunálny odpad a tým splníme celkové ciele recyklácie
komunálneho odpadu, ku ktorým sme sa zaviazali. Vrátane cieľa na PET fľaše.

Otvoreny list ministrovi zivotneho prostredia_06122018

Twitter