VIAC PLASTOV, VIAC EMISIÍ, VYŠŠIE NÁKLADY

Analýza enviromentálnych a ekonomických dopadov na zavedenie pevne pripojených uzáverov na plastové fľaše

Podľa analýzy, ktorú vypracovala spoločnosť PricewaterhouseCoopers, návrh Európskej komisie zaviesť povinné pevne pripojené uzávery na plastové nápojové obaly (článok 6 smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie), by mohol zvýšiť množstvo použitých plastov o 50 000 až 200 000 ton;  množstvo emisií CO2 v ekvivalente 58 až 381 miliónov kg aj celkové náklady a investície vo výške minimálne 2,7 miliardy EUR.

BRUSEL,  4. decembra 2018;

Analýza, ktorú vypracovala spoločnosti PricewaterhouseCoopers pre združenie výrobcov nealkoholických nápojov (UNESDA) a Európsku federáciu balených vôd (EFBW), pokuázala na významné dopady na životné prostredie a celkové náklady spojené s implementáciou povinných záväzkov navrhnutých Európskou komisiou o pevne pripojených uzáveroch na plastových nápojových obaloch (článok 6 smernice SUP).
Nápojový priemysel vyzýva prostredníctvom svojich združení na primerané a efektívne využívanie zdrojov a investícii najmä do  zlepšenia zavedených systémov zberu. Rovnako ako hovorí predložený návrh Komisie, najefektívnejším spôsobom na zníženie množstva odpadu z uzáverov je zvýšenie miery zberu plastových fliaš a ich uzáverov. EFBW a UNESDA chcú pri tejto príležitosti poukázať na alternatívne a efektívnejšie spôsoby na dosiahnutie spoločného cieľa a tým je zníženie množstva voľne pohodeného odpadu z nápojových obalov, a to  prostredníctvom vhodnej infraštruktúry nakladania s odpadmi a vzdelávacích kampaní na zvyšovanie povedomia spotrebiteľov do roku 2025.
Návrh EK neobsahuje analýzu dopadov zavedenia opatrenia na priemysel. Správa spoločnosti PwC identifikuje jednak významné environmentálne zaťaženie a odhaduje, že pevne pripojené uzávery by zvýšili množstvo použitých plastov potrebných na výrobu o 50 000 až 200 000 ton, v závislosti od požadovaných technologických zmien (t.j. ťažší uzáver alebo tažší uzáver aj fľaša). Týmto opatrením by sa zvrátilo smerovanie a úspechy dosiahnuté za posledných 10 rokov pri znižovaní hmotnosti nápojových obalov a znižovaní celkového množstva použitého plastu. Okrem toho sa v správe odhaduje, že zavedenie pevne pripojených uzáverov by vytvorilo až 381 miliónov kg ekvivalentu CO2, čo zodpovedá množstvu 244 miliónom ďalších vozidiel na uliciach.
Správa ďalej poukazuje na nevyhnutné prerušenie výroby v dôsledku technologických zmien a nastavení, na približne 1350 výrobných linkách v celej Európskej únii, ktoré si vyžadujú minimálne náklady vo výške 2,7 miliardy EUR (v závislosti od technológie až 8,7 miliardy EUR) na úpravu výrobných liniek. Pričom pre určité typy výrobných liniek dnes vôbec nie je dostupné technologické riešenie. Plná pozornosť a zvýšené investície by mali predovšetkým smerovať do zlepšovania zavedených systémov triedeného zberu. Náklady, ktoré odhaduje spoločnosť PwC, zahŕňajú investičné náklady, ako aj výrazné výrobné straty a prestoje pre existujúce prevádzky.

Celé znenie správy:

https://www.unesda.eu/wp-content/uploads/2018/12/Press-release-PwC-Report-041218.pdf

 

Twitter