Zodpovedne o zdravom životnom štýle

16. ročník konferencie o obchode a marketingu INTRACO Special 2015 nesie názov BUDÚCNOSŤ ÚSPEŠNÉHO PREDAJA. Úspešnosť predaja tkvie aj v spolupráci obchodu a jeho dodávateľov voči spotrebiteľom. Obchodníci a ich dodávatelia si už dlhodobo uvedomujú spoločenskú zodpovednosť voči spotrebiteľom a taktiež dôležitosť spoločných snáh v oblasti výchovy spotrebiteľa.

Peter Minárik: „Zdravie máme vo vlastných rukách – správnou voľbou pre lepšie šance!“

„Zdravie máme vo vlastných rukách a je pre každého človeka nepochybne jednou z najvýznamnejších hodnôt. Napriek tomu je aj dnes ešte stále mnoho ľudí, ktorí si hodnotu svojho zdravia začnú ceniť až potom, čo vážne ochorejú. Dobré zdravie sa navyše nedá kúpiť. Kvalitné zdravie je čiastočne darom od našich predkov. To však nestačí. Tento dar sa dá ľahko premrhať. Ak si chceme zdravý „korienok“ uchovať, musíme pre to niečo aj sami urobiť. Našim príspevkom pre posilnenie a uchovanie pevného zdravia je správna životospráva. Jej významnou súčasťou je zdravá výživa. Je vecou slobodného výberu každého jedinca, či bude viesť zdravý životný štýl, alebo sa vydá na cestu nevšímavosti k hodnotám vlastného zdravia,“ sú slová odborníka na výživu a zdravý životný štýl, Petra Minárika.

„Uplynulo práve 10 rokov od podpísania našich prvých spoločných dokumentov, ktoré deklarujú spoluprácu zameranú na podporu zdravého životného štýlu, kvality života a trvalo udržateľného rozvoja, ako dôležitého faktora zdravia obyvateľstva. Prax potvrdila, že spájanie síl v prospech spoločného cieľa prináša výsledky, preto našou ambíciou je, venovať sa dlhodobo týmto témam a nachádzať ďalších, ktorí podporia spoločné snaženia v tejto oblasti,“ hovorí prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, Pavol Konštiak.

„Spolupráca štátnej správy s priemyslom už dosiahla niektoré povzbudivé výsledky súvisiace s výživou a fyzickou aktivitou. Iniciatívy potravinárskeho priemyslu zamerané na znižovanie množstva tukov, cukrov a soli, ako aj na znižovanie veľkosti porcií potravín a k zvyšovaniu produkcie inovatívnych potravín, môže urýchliť dosiahnutie benefitov v oblasti zdravia. Konštruktívne, transparentné a zodpovedné zapojenie súkromného sektora do aktivít štátnej správy môže skutočne dosiahnuť pokrok. Vláda by mala vyvíjať politiku na podporu súkromného sektora, ktorá podporí výrobu, uľahčí prístup k potravinám a nealkoholickým nápojom prispievajúcim ku zdravej výžive, a ktorá tiež uľahčí prístup k fyzickým aktivitám v čo najväčšom rozsahu,“ zdôrazňuje Jarmila Halgašová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

„Priemysel nealkoholických nápojov je odhodlaný byť súčasťou reálnych riešení problémov v oblasti verejného zdravia. Pomáhame spotrebiteľom spravovať ich príjem kalórií tým, že im poskytujeme širokú možnosť výberu rôznych typov nápojov, s kalóriami alebo bez, rôzne veľkostí balení, jasné a ľahko čitateľné informácie na obaloch. V posledných rokoch sme znížili priemerný obsah kalórií v 100 ml nealkoholického nápoja o takmer 11,5 %,“ hovorí Marian Pavelka, predseda predstavenstva Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku.

„Značka je záväzkom výrobcu, že sa na produkt môže spotrebiteľ spoľahnúť. Zodpovední producenti značiek chcú mať so svojim zákazníkom dlhodobý vzťah, taký, ktorý bude viesť k opakovanému siahnutiu po produkte. Aj to je dôvod, prečo zodpovedným značkám záleží na zdraví spotrebiteľa. Zodpovední tvorcovia značiek nečakajú na rozhodnutie regulátorov, ale sami nastavujú pravidlá ako sa správať k zákazníkovi. Príkladom takéhoto prístupu je iniciatíva EU Pledge, pod ktorou sú podpísaní najväčší zadávatelia reklamy zo sektoru potravín a nápojov,“ hovorí výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher. „Signatári EU Pledge sa zaviazali nerobiť žiadny marketing orientovaný na deti mladšie ako 12 rokov s výnimkou tovarov s presne definovaným zložením a zároveň nevyvíjať akúkoľvek aktívnu komunikáciu na základných školách,“ dodáva.

Twitter