Stanovisko AVNM k novele zákona o výchove a vzdelávaní

Hodnotenie potravín z pohľadu ich nutričných vlastností je veľmi zložité a dodnes sa nedosiahla zhoda ani v názore odborníkov na úrovni Európskej komisie.

Podobné reštrikčné opatrenia v oblasti stravovania detí, ktoré sa neopierajú o žiadne relevantné odborné závery, želaný výsledok rozhodne neprinesú a obmedzenie sortimentu v školských bufetoch neprinúti deti osvojiť si zásady zdravého životného štýlu.

Členovia AVNM si plne uvedomujú význam vyváženej stravy a zdravého životného štýlu, najmä v súvislosti s výživou a vzdelávaním detí a mládeže. Obezita je vážnym, komplexným celosvetovým zdravotným problémom a podľa všeobecne uznávaných názorov, hlavnou príčinou nadmernej telesnej hmotnosti je nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie.

Zastávame názor, že správne stravovacie návyky možno s úspechom dosiahnuť predovšetkým vzdelávaním detí. Budovať návyky zdravého stravovania a pravidelnej telesnej aktivity u detí v prvom rade v rodine a v škole, je dôležité najmä z dôvodu, že existuje veľká pravdepodobnosť, že si tieto návyky prenesú aj do dospelosti. V rámci vzdelávania detí a dospelých v oblasti zdravého životného štýlu je rovnako dôležitá spolupráca zainteresovaných subjektov a rozhodne výrazná angažovanosť štátu.

AVNM je členom európskej nápojovej asociácie UNESDA, a hlási sa k presadzovaniu dodržiavania dobrovoľných záväzkov prijatých priemyslom v oblasti zákazu umiestňovania reklamnej komunikácie zameranej na deti do 12 rokov v médiách. AVNM ďalej presadzuje dobrovoľné záväzky asociácie UNESDA voči Európskej platforme aktivít v oblasti stravy, fyzických aktivít a zdravia (EU platform for action on diet, physical activity and health) . Aby sa naplnili tieto záväzky, signatári sa od začiatku roku 2007 rozhodli nepredávať sýtené nealkoholické nápoje na slovenských základných školách a nahradili ich iným portfóliom (balené minerálne a pramenité vody, ovocné šťavy, nektáre a ovocné nápoje, iné nápoje v nízkokalorických verziách a pod.) v uzavierateľných baleniach, ktoré umožňujú kontrolu spotreby.

AVNM si v tejto súvislosti dovoľuje poukázať na skutočnosť, že okrem dobrovoľných záväzkov prijatých priemyslom, je otázka stravovania detí a mládeže upravená aj všeobecne záväzným právny predpisom – vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (ďalej len „vyhláška č. 527/2007 Z. z.“). Ustanovenie § 8 ods. 3 písm. a) rieši sortiment tovaru v bufetoch, automatoch a iných formách ambulantného predaja v zariadeniach pre deti a mládež a zakazuje predaj najmä alkoholických nápojov, nápojov s obsahom kofeínu a chinínu a tabakových výrobkov.

Uvedenú reguláciu považuje AVNM popri dobrovoľných záväzkoch potravinárskeho priemyslu za dostatočný spôsob zvyšovania účinnosti domácej a školskej výchovy detí a mládeže k zdravému životnému štýlu.

V rámci ďalších dobrovoľných záväzkov AVNM, si dovolíme poukázať na záväzok týkajúci sa predaja energetických nápojov, prijatý najvýznamnejšími výrobcami energetických nápojov „Kódex pre označovanie a uvádzanie energetických nápojov na trh“. Kódex obsahuje niekoľko dobrovoľných záväzkov týkajúcich sa označovania a uvádzania energetických nápojov na trh, vrátane uvádzania na trh zameraného na deti. Kódex bol prijatý v roku 2010 Úniou európskych asociácií nápojového priemyslu (UNESDA).

Pokiaľ ide o deti, Kódex obsahuje tieto ustanovenia:
– V médiách s väčšinovým publikom mladším ako 12 rokov nebude umiestnená žiadna marketingová komunikácia týkajúca sa energetických nápojov.
– Ponúkanie vzoriek (sampling) nebude uskutočňované v blízkosti základných a stredných škôl alebo v blízkosti iných inštitúcií, ktoré táto veková skupina navštevuje.

Twitter