EFSA potvrdila bezpečnosť aspartámu pre väčšinu populácie

Parma, 10. decembra – Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (EFSA – European Food Safety Authority) vo svojom celkovom posudku rizík tohto sladidla došla k záveru, že aspartám a produkty jeho rozpadu sú pri súčasnom dávkovaní pre ľudské zdravie bezpečné. Pre vyhotovenie tohto posudku vypracovala agentúra komplexný prehľad všetkých dostupných vedeckých výskumov aspartámu a produktov jeho rozkladu, vrátane štúdií u zvierat aj u ľudí.

„Tento posudok predstavuje jedno z najkomplexnejších hodnotení rizík aspartámu, aké boli kedy vyhotovené. Je to krok vpred pri posilňovaní dôvery spotrebiteľov k vedeckému podporovaniu európskeho systému pre bezpečnosť potravín a reguláciu potravinových prísad,” povedala predsedkyňa skupiny EFSA pre potravinové prídavné látky a zdroje nutrientov pridávaných do potravín (ANS Panel), Dr. Alicja Mortensen.

Odborníci skupiny ANS Panel zohľadnili všetky dostupné informácie a na základe podrobnej analýzy došli k záveru, že súčasná hodnota prijateľného denného príjmu (ADI) 40 mg/kg za deň je pre väčšinu populácie zdravotne nezávadná. Avšak pre pacientov trpiacich ochorením fenylketonúriou (PKU) nie je hodnota ADI vhodná, pretože musia prísne dodržiavať diétu s nízkym obsahom fenylalanínu (aminokyselina obsiahnutá v bielkovinách).

Na základe dôkladného preskúmania podkladov zo štúdií zvierat a ľudí tak odborníci vylúčili potenciálne riziko, že aspartám môže spôsobiť poškodenie génov, vrátane rakoviny. Odborníci EFSA tiež prišli na to, že aspartám nepoškodzuje mozog ani nervový systém a ani neovplyvňuje správanie alebo kognitívne funkcie, a to ani u detí, ani u dospelých. Z hľadiska tehotenstva skupina uviedla, že neexistuje žiadne riziko pre vývoj plodu, ktoré by súviselo s vystavením fenylalanínu z aspartámu pri súčasnej hodnote ADI (s výnimkou žien trpiacich ochorením PKU).

Tento posudok objasňuje, že produkty rozkladu aspartámu (fenylalanín, metanol a kyselina asparágová) sú tiež prirodzene obsiahnuté v iných potravinách (napríklad metanol sa nachádza v ovocí a zelenine). Účinok produktov rozkladu aspartámu na celkový účinok stravy obsahujúcej tieto látky je nízky.

Posudok obsahuje tiež kritéria použité na identifikáciu štúdií významných pre hodnotenie rizika, ako aj štandardy aplikované pri hodnotení vedeckých podkladov. Odborníci EFSA preskúmali všetky nejasnosti týkajúce sa hodnotenia aspartámu. Posudok vysvetľuje aj to, akým spôsobom boli zohľadnené pri hodnotení riziká, aby sa zabezpečilo, že nebude podcenené žiadne riziko spojené s aspartámom.

Skupina ANS Panel mohla vykonať komplexné posúdenie na základe dvoch verejných výziev na poskytnutie údajov, vďaka ktorým boli sprístupnené vedecké informácie zahŕňajúce známe, ako aj predtým nezverejnené údaje a štúdie.

Skupina EFSA zhromaždila počas konzultácií vyše 200 komentárov k návrhu posudku (ktoré sa konali od 9. 1. 2013 do 15. 2. 2013) a všetky ich zohľadnila. V priebehu konzultácií zorganizovala agentúra EFSA tiež stretnutie so zainteresovanými stranami, aby prekonzultovali návrh posudku a spätnú väzbu získanú cez online konzultácie. Dialóg agentúry EFSA so zúčastnenými stranami odhalil, že je potrebné objasniť ešte veľa dôležitých aspektov návrhu posudku, aby sa mohla publikovať jeho finálna verzia.

EFSA zverejnila aj komentáre k návrhu posudku, ktoré dostala v priebehu verejných konzultácií, spolu s odpoveďami na dané komentáre a vyjadrením k dvom nedávnym publikáciám, jednej od Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia a druhú vyhotovil Gift a kol., ktoré boli predložené agentúre EFSA po ukončení verejných konzultácií. Žiadna z týchto štúdií nie je v rozpore so záverom agentúry EFSA k aspartámu.

„Vďaka systematickému a dôslednému prehodnocovaniu účinkov rôznych zložiek potravín máme opäť dobrú správu, že práve aspartám (a produkty jeho rozkladu), bol opakovane vyhodnotený ako bezpečné sladidlo, bez negatívneho vplyvu na naše zdravie. Pri odporúčanej dennej dávke sa naďalej nemusíme báť siahnuť po aspartáme alebo produktov s jeho obsahom. Táto dobrá správa teší nielen odbornú verejnosť, ale aj ľudí, ktorí jednak bojujú s obezitou a chcú si strážiť svoju telesnú hmotnosť, a tým aj denný príjem kJ. Rovnako sa poteší početná obec pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus), pre ktorých je toto sladidlo dôležité pri dodržiavaní nevyhnutnej diéty,“ uviedol primár MUDr. Miloš Bubán.

Poznámky
Bezpečnosť produktov rozkladu aspartámu
Vzhľadom na to, že rozklad aspartámu v črevách je veľmi rýchly a úplný, nepotvrdili sa žiadne negatívne účinky nasledujúce po vstrebaní aspartámu, ktoré by mohli byť zapríčinené jednou alebo viacerými z troch zložiek: kyselina asparágová, fenylalanín alebo metanol. Vedecký posudok agentúry EFSA uvádza aj možné riziká súvisiace s týmito troma produktmi rozkladu a v závere konštatuje, že pri súčasnom dávkovaní nepredstavujú žiadne zdravotné nebezpečenstvo.

Fenylalanín je amonikyselina, ktorá vytvára bielkoviny v mnohých potravinách. Pri vysokých dávkach je toxická, predovšetkým pre vývin plodu u žien, ktoré trpia fenylketonúriou (PKU).
Metanol sa nachádza alebo sa môže uvoľňovať z potravín ako je ovocie a zelenina a taktiež sa prirodzene vytvára v organizme. Toxickým sa stáva vtedy, keď sa prijíma v extrémne veľkých množstvách, ako napríklad pri konzumácii určitých domácich alkoholických nápojov. Odborníci EFSA konštatovali, že metanol sa z aspartámu uvoľňuje len v malých dávkach v porovnaní s celkovými dávkami metanolu zo všetkých zdrojov.
Kyselina asparágová je aminokyselina obsiahnutá v bielkovinách. Telo si dokáže kyselinu asparágovú premeniť na neurotransmitér glutamát, ktorý môže mať pri vysokých dávkach škodlivý účinok na nervový systém. Odborníci EFSA však nenašli žiadne dôkazy o neurotoxicite súvisiacej s aspartámom a došli k záveru, že kyselina asparágová odvodená z aspartámu nemusí vyvolávať obavy o bezpečnosť spotrebiteľov.

Užitočné podporné informácie
– Program na prehodnotenie všetkých potravinových prísad schválených pred rokom 2009 bol vytvorený na základe predpisu komisie (EÚ) č. 257/2010.
– Prehodnotenie účinkov aspartámu je súčasťou systematického prehodnocovania. V máji 2011 požiadala Európska komisia agentúru EFSA o vyhotovenie nového komplexného posudku k bezpečnosti aspartámu (E 951), ktorý mal byť pôvodne hotový do roku 2020, pre vzrastajúce obavy vyplývajúce z posledných štúdií.
– Hoci EFSA už v minulosti vyhotovila štúdie o aspartáme, toto je prvý komplexný posudok rizík aspartámu, o ktorý bola agentúra požiadaná a ktorý bol vyhotovený skupinou ANS Panel.
– Štúdie spracované pri posudzovaní rizika zahŕňajú 112 originálnych dokumentov o aspartáme, ktoré boli predložené ako podklady k žiadosti o povolenie aspartámu na začiatku 80-tych rokov 20. storočia. V záujme transparentnosti publikovala agentúra EFSA úplný zoznam týchto štúdií a údaje, ktoré predtým k dispozícii neboli.

Twitter