Svetový deň vody: Ochrana vody a vodných zdrojov je v centre záujmu nealko priemyslu

V Bratislave, 22. marca 2013 – Svetový deň vody si pripomíname každoročne 22. marca aby sa upriamila pozornosť verejnosti na význam vody a dôležitosť ochrany a efektívnosti využívania vodných zdrojov. V roku 2013 je tento deň venovaný spolupráci v oblasti vody nakoľko celý rok je rokom medzinárodnej vodnej spolupráce („International year of water cooperation“).

Slovensko je síce malé rozlohou, ale o to bohatšie na vysokokvalitné zdroje podzemnej vody a unikátne minerálne a liečivé pramene, ktorých dnes registrujeme viac ako 1600. Časť z nich sa plní priamo do spotrebiteľského obalu ako prírodná minerálna, liečivá alebo pramenitá voda a časť podzemných zdrojov vody je samozrejme neodmysliteľnou súčasťou nealkoholických nápojov.

„Voda je pre nealko priemysel kľúčovou surovinou, tvorí zväčša 90% samotného nápoja a je nevyhnutná aj pri samotnej výrobe. Preto ochrana vody, vodných zdrojov ale aj efektívnosť využitia vody použitej pri výrobe nápojov je v centre záujmu nášho priemyslu“, hovorí Lucia Tomišová, výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku.

Pri príležitosti Svetového dňa vody by Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd – AVNM rada zdieľala skúsenosti svojich členov v oblasti hospodárenia s vodnými zdrojmi ako napr.:

Zabezpečenie udržateľnosti zdrojov pitnej vody
Napriek tomu, že voda je obnoviteľný zdroj, neustále dopĺňaný prostredníctvom kolobehu vody v prírode, je to prírodný zdroj, ktorý musí byť starostlivo a zodpovedne spravovaný. Pred samotným začatím využívania vodných zdrojov je potrebné dôsledné monitorovanie podzemných zdrojov vody, pravidelná analýza, kontrola činností a prevencia rizík, ktorá zabezpečuje kvalitu využívanej vody. Nevyhnutná je následná ochrana samotných vodných zdrojov ako aj okolitých ekosystémov , ktorá sa vykonáva v úzkej spolupráci s miestnymi komunitami a orgánmi štátnej správy.

Minimalizácia množstva vody využívanej vo výrobnom procese
V rámci efektívnosti využívania vody, sa vo výrobných závodoch postupne minimalizuje množstvo vody použitej pri výrobe jedného litra nápoja, napr. opätovným používaním vody na oplachovanie a umývanie fliaš, recykláciou vody pre chladenie alebo opätovné použitie prebytočnej vody vo výrobnom procese.

Spolupráca v oblasti ochrany miestnych vodných zdrojov
Slovenskí výrobcovia sa vo svojich regiónoch aktívne zapájajú do miestnych a medzinárodných projektov na podporu ochrany vodných zdrojov. Rozsah činností zahŕňa ochranu povodia riek, vzdelávanie a zvyšovanie povedomia verejnosti o význame ochrany vody a prístupu k pitnej vode.

Voda je naším najcennejším zdrojom. Nakoľko nároky na spotrebu vody neustále rastú a zmeny klímy negatívne vplývajú na jej obnovu, ochrana kvality a dostupnosti vodných zdrojov a ich zodpovedné využívanie je povinnosťou pre všetkých zúčastnených.

Twitter