Zasadnutie Valného zhromaždenia AVNM – Tl. správa

Bratislava, 29.4.2008 – V hoteli Apollo sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku – AVNM, na ktorom jej zúčastnení členovia zhodnotili aktivity minulého roka a určili si svoje úlohy a priority na rok 2008.

Valné zhromaždenie otvoril a viedol jeho predseda Ing. Ján Vojtko, ktorý zhodnotil, že „správnym krokom v smerovaní asociácie sa ukázalo byť rozšírenie orgánov.“ Pozitívne zhodnotil rastúci trend spotreby nealkoholických nápojov, ktorý predstavoval medziročný nárast o 32 l na jedného obyvateľa SR, pričom Slováci oproti občanom v Európy pijú stále o 119 l menej.

Činnosť jednotlivých výborov zhodnotili ich predseda Ing. Marian Pavelka a podpredseda Ing. Milan Pašmík. „Asociácia aktívne spolupracovala s tvorcami legislatívneho návrhu nového zákona o obaloch, kde svojimi vecnými pripomienkami poukazovala na negatívne dopady na celý potravinársky priemysel“, povedal predseda výboru Ing. Marian Pavelka.

Členovia Valného zhromaždenia si ako hlavné priority na rok 2008 stanovili okrem zabezpečenia priaznivého legislatívneho prostredia, venovať viac úsilia výchove a formovaniu spotrebiteľa vrátane dodržiavania správneho pitného režimu.

Twitter