Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealkopédia


> ODPADY Z OBALOV

Odpadom z obalov, je obal alebo obalový materiál ktorý sa stal odpadom v zmysle príslušného zákona, s výnimkou odpadu z výroby obalov alebo odpadu z procesu balenia výrobkov (napr. rozbité sklenené fľaše z procesu plnenia nápojov, poškodené PET fľaše z procesu plnenia, nepodarky obalov, vzniknuté pri ich výrobe a pod.)

Výrobcovia nealkoholických nápojov, ktorí sú tiež pôvodcami odpadov, plnia svoje nápoje do rôznych druhov obalov podľa preferencií  spotrebiteľov (sklenené fľaše, alumíniové plechovky,  kombinované či plastové obaly).  Za dôležitý prvok ochrany životného prostredia výrobcovia považujú triedenie a recykláciu týchto obalov, a preto sú  obaly  výrobkov  recyklovateľné. Odpad z obalov tvorí v komunálnom odpade približne 30 %.

Cieľom výrobcov, je naplnenie európskej smernice 94/62 EC o obaloch a obalových odpadoch, ktorá ukladá členským štátom EÚ limity recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov. Povinnosti v tejto oblasti si plnia výrobcovia vo väčšine prípadov v  spolupráci s oprávnenou organizáciou alebo sami. Týmto spôsobom zabezpečujú plnenie  záväzných limitov recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov.